ČeskyEnglish

Grant VAKUUM PRAHA je každoročně udělován od roku 1996 a slouží jako podpora pro mladé vědecké pracovníky do 35 let v oboru vakuové fyziky.Grant VAKUUM PRAHA získali doposud tito kolegové:
 
rok
jméno
pracoviště
téma práce
1996
Iva Stará
KEVF MFF UK
Studium vlivu struktury substrátu Al2O3 na katalytické vlastnosti nesených PD klastrů: adsorpce a oxidace CO
1997
Radek Kapsa
KEVF MFF UK
Konstrukce a odzkoušení systému brzdných mřížek pro RHEED
 
Jan Žalman
FzÚ AV ČR
Studium dějů v aparatuře pro plazmové naprašování
1998
Tomáš Jarolímek
KEVF MFF UK
Úprava nízkoteplotního UHV STM pro  
in-situ studium růstu tenkých vrstev
 
Pavel Javorský
KFK MFF UK
Příprava krystalů a magnetické vlastnosti sloučenin RTX
1999
Stanislav Průša
ÚFI VUT Brno
In-situ ToF LEIS analýza povrchů pevných látek modifikovaných iontovými svazky
2000
Tomáš Hrnčíř
KEVF MFF UK
Studium interakce modelových bimetalických katalyzátorů Rh-X s molekulami CO, O2
2001
Zdeněk Strýhal
PF UJEP Ústí n.L.
Plazmatická oxidace tenkých vrstev cínu
 
Jiří Pavlů, Andriy Velyhan
KEVF MFF UK
Studium nabíjení prachových částic na záporný potenciál
2002
Jana Vejpravová
KFES MFF UK
Elektrotransportní rafinace tranzitivních kovů pro přípravu monokrystalů intermetalických sloučenin
2003
Jiří Pavlů
KEVF MFF UK
Studium změn hmotnosti prachových zrn
2004
Radek Přikryl
FCH VUT Brno
Příprava a charakterizace tenkých vrstev plazmového polymeru z monomeru vinyltrietoxysilanu
2005
Tomáš Vágner
PF UJEP Ústí n.L.
Studium vlastností tenkých vrstev SnO2 metodou SIMS
 
Ivana Richterová,
Martin Jeřáb
KEVF MFF UK
Vliv historie nabíjení na emisní vlastnosti prachových částic
2006
Aleš Marek
KEVF MFF UK
Studium vlastností elektronové části charakteristiky emisní sondy v plazmatu válcového magnetronu
 
Ivana Richterová,
Martin Jeřáb
KEVF MFF UK
Emise iontů z prachových zrn
2007
Marcela Janotová
KFES MFF UK
Ultračisté tranzitní kovy a jejich nanostruktury
 
Tomáš Kotrík
KFPP MFF UK
Elektronová past: Záchyt, chlazení a udržení elektronů v nehomogenním magnetickém poli při kryogenních teplotách
2008 Jindřich Matoušek PF UJEP Ústí n.L. Příprava kompozitních vrstev Sn/plazmový polymer n-hexan magnetronovým naprašováním a plazmovou polymerací, studium jejich elektrické vodivosti
2009 Lukáš Schmiedt KFPP MFF UK  Studium rotační teploty v doutnavém výboji v kyslíku a jeho směsích
Ondřej Tkáč  KCHFO MFF UK Fotodisociace molekul ve volných nanočásticích
2010 Michal Novotný FzÚ AV ČR Charakterizace a vliv plazmatických podmínek magnetronového naprašování na růst nanostrukturních vrstev stříbra
Jindřich Mach FSI VUT Brno Optimalizace iontově-atomárního zdroje pro růst GaN ultratenkých vrstev na Si(111) 7x7
2011 Přemysl Fitl VŠCHT Vakuové napařování organických látek pro chemické senzory
Jaroslav Kočišek KFPP MFF UK Štúdium organoxenonových molekúl metódou velocity map imaging
2012 Jan Vlček FzÚ AVČR Studium kompozitních vrstev nanokrystalického diamantu a magnetických nanočástic
2013 Martin Dubau KFPP MFF UK Příprava a studium naprašovaných vrstev oxidu ceru s velkým povrchem na křemíkových substrátech pro aplikaci v planárních mikropalivových článcích
2014 Jan Polášek KFPP MFF UK Výzkum inverzních katalyzátorů založených na oxidu wolframu
František Lukáč KFNT MFF UK Defekty vytvorené vodíkom v tenkých vrstvách Pd
2015 Peter Rubovič ÚFCH JH UV Photodissociation of Biologically Relevant Molecules
2016 Romana Šedívá KFPP MFF UK Reaktivita jednorozměrných struktur oxidu wolframu
Eva Marešová AV ČR v. v. i. Vakuová sublimace organických polovodičů a jejich využití pro chemické senzory
2017 Jiří Kratochvíl JČÚ Optimalizace rezervoárů léčiv připravených vakuovými metodami s ohledem na aplikační využití
2018 Martin James Jackson KFNT MFF UK Instabilities in Oscillating Flow of Superfluid Helium
2019 Joris More-Chevalier FzÚ AVČR Scandium Nitride films oxidation and effect onto electrical and optical properties
2020 Jaroslav Otta FzÚ AVČR Optimalizase depoziční techniky CW-LIFT použitím tenkých kovových vrstev

Pravidla pro získání grantu jsou uvedena zde.
O udělení grantu VP rozhoduje komise jmenovaná děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity.