GRANT 

 

Komise pro grant VAKUUM Praha vyhlašuje soutěž o získání grantu na rok 2000 podle přiložených pravidel.

Termínem odevzdání žádosti na děkanátu MFF UK je 25.leden 2000

Určení grantu
Grant je určen pro mladé vědecké pracovníky a studenty vysokých škol, pokud nepřekročí věkovou hranici 35 let ke dni podání žádosti o grant.

Zaměření grantu
Grant se vypisuje pro vypracování originální fyzikálně experimentální vědecké práce, která bude publikována v mezinárodním odborném časopise. Práce bude zaměřena na vakuovou fyziku nebo na obor s vakuovou fyzikou související. Grant může být též udělen na vypracování práce, při které budou některé parametry experimentu měřeny za sníženého tlaku nebo pro přípravu vzorků či z jiných pro práci relevantních důvodů budou vyžívány vakuové technologie.

Grantová komise
O udělení grantu a výplatě jednotlivých finančních částek rozhoduje komise jmenovaná děkanem Matematicko fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Komise je minimálně 3-členná a alespoň jeden její člen je z VAKUUM PRAHA.

Doba trvání práce
Doba, která uplyne od udělení grantu do odevzdání práce k publikaci do mezinárodního časopisu, bude 6 až 10 měsíců. Výjimky mohou být učiněny pouze grantovou komisí, a to pouze na základě velmi závažných důvodů.

Vědecký konzultant
Přednost při získání grantu budou mít ti žadatelé, kteří uvedou v žádosti o grant odborného konzultanta s vědeckou hodností Dr.(PhD), CSc nebo DrSc či pedagogickou hodností docent nebo profesor, na kterého se budou mít možnost obracet s odbornými problémy v průběhu práce a během přípravy publikace k uveřejnění. Konzultant může být těž spoluautorem publikované práce.

Žádost o grant
Žádost o grant se podává na děkanát MFF UK do 25.1. s těmito náležitostmi:

1) Stručný popis studovaného problému a cíl, kterého má být s přispěním grantu dosaženo (1 až 2 strany)
2) Velmi stručný časový plán postupu (s uvedením předpokládaného termínu ukončení experimentální práce, způsobu využití finančních prostředků grantu, vyhodnocení výsledků a předpokládaného termínu podání práce k publikaci).
3) CV vč. seznamu publikací

Udělení grantu a platby:
O výsledku, zda podání žádosti o grant bylo úspěšné, bude žadatel vyrozuměn do 14 dnů po termínu odevzdání žádostí. Finanční prostředky grantu mohou být použity na pořízení experimentálního zařízení, dále na konference, cestovné a stravné vynaložené za účelem studia problematiky a provedení experimentální práce, jež je předmětem grantu, a též na mzdové náklady řešitele grantu.
Částka ve výši 50 000,- Kč bude k dispozici pro vítězného řešitele do 3 týdnů od udělení grantu. Časový harmonogram plateb určuje řešitel grantu.
Částka ve výši 20 000,- Kč bude vyplacena jako odměna po dokončení práce na základě rozhodnutí komise, která grant udělila, a na základě přijetí práce v mezinárodním odborném časopise.
Vybraný žadatel je povinen do 10 měsíců, tj. nejdéle do 10.12. v daném kalendářním roce, předložit komisi písemnou zprávu o splnění cíle grantu (s přesnou citací článku přijatého k publikaci do mezinárodního odborného časopisu) včetně přílohy o čerpání finančních prostředků.